Landsbygdsutveckling

Den ideella föreningen Utveckling Forsabygden är nu bildad och tar nu hand om fortsättningen av landsbygdsutvecklingen i Forsabygden.

Mer information kommer snart på hemsidan www.forsabygden.se


Tidigare information:

Det blev ett lyckat informationemöte om nästa steg i lansbygdsutveckling Forsabygden på Klångsta Bygdegård den 16 februari 2016.

Vi fick en genomgång av vad vi kom fram till vid senaste workshoptillfällena av Anna-Karin Widehammar, Salticus, och vi märkte att vi har ett bra grundarbete att gå vidare med. Landsbygdsstrateg Olle Persson, Hudiksvalls Kommun, gick igenom de finansieringsmöjligheter vi har från Leader och andra EU-program. Sedan lyssnade vi till Stefan Barenfeld, Stebar, som berättade om sportfiskeprojektet Fishing in the middle of Sweden. Projektet har en mycket positiv utveckling av gästnätter och klart är att Forsasjöarna har stor potential för detta.


Se vidare den egna hemsidan www.forsabygden.se

 


Här kan du titta på rapporten från de två workshopkvällarna september 2014.

Landsbygdsutveckling                       

Tidigare aktiviteter:

Projekt om Landsbygdsutveckling: Vi genomförde två mycket lyckade workshopkvällar och nu har vi gått in med en ansökan till Hudiksvalls Kommun för att kunna göra steg 2 med sådan "höjd" så att det är möjligt att finansiera de förslag som kommer fram. Steg 2 innebär att vi ska skriva en utvecklingsplan. Detta ska göras i samarbete med de arbetsgrupper som redan kommit igång i Näsviken.


Vi har nu fått svar från kommun och önskemålet är att det blir ett sammanslaget projekt med Dellenbygden som får namnet Landsbygdsutveckling Dellen- & Forsabygden. 

Upptaktsmöte var torsdagen den 10 september i Norrbo Folkets Hus. Där valdes en arbetsgrupp som har arbetat vidare. Nu har detta hänt att Dellenbygdens Framtid vill gå tillbaka till sin ursprungsskrivning och först göra en förstudie för att förankra steg två. Det kan ta ca ett år. Forsa Sockens Hembygdsförening har även blivit erbjuden att göra steg två enligt de ursprungliga planerna men geografiskt bjuda in Dellenbygden. Detta har styrelsen för Forsa Sockens Hembygdsförening gått med på. Men innan dess kommer referensgruppen att kallas till ett möte i Norrbo Folkets Hus den 17 november kl 19.


Läs mer om Landsbygdsprogrammet som nu är godkänt.Så här såg inbjudan ut till steg ett (år 2014):              

Så här såg vår ansökan till Hudiksvals Kommun ut:(denna är nu ej aktuell)


Ansökan om medel till landsbygdsutveckling, steg två, Forsabygden.


Till Hudiksvalls Kommun.Forsa Sockens Hembygdsförening söker härmed bidrag med 330 000 kr för att genomföra framtagandet av en lokal utvecklingsplan med sådan höjd så att det är möjligt att växla upp egna medel, kommunala landsbygdsutvecklingspengar och andra pengar med EU-medel.


Vi har genomfört steg ett med två kvällar i workshopformat med mycket bra resultat. De genomfördes 24 och 25 september 2014 på Klångsta Bygdegård med Anna-Karin Widehammar, Salticus, som processledare. Totalt deltog 28 personer, hälften män och hälften kvinnor. Åldersmässigt mest medelålders och äldre, bara en person under 30 år. Sammansättningen av deras kompetens och kontaktytor kan betecknas som bred. Där fanns många som representerade föreningslivet och även många företagare. Från dessa kvällar kom många bra förslag fram hur vi kan utveckla Forsabygden.

 

Så här sammanfattar Anna-Karin Widehammar arbetet från dessa två kvällar i sin rapport:

Deltagarna i workshopen var positiva, seriösa och engagerade. De levererade en stor mängd idéer om hur Forsabygden kan utvecklas.


Flest idéer hamnade under rubriken ”Besöksnäring”. Där verkar deltagarna se stor utvecklingspotential.

Vissa av idéerna presenterades oberoende av varandra under båda kvällarna. Detta kan man tolka som att de väger extra tungt. Dit hör exempelvis:

• Samverka under gemensam marknadsföring på olika plan

   (linodling, närodlad ekologisk mat, lokalt hantverk)

• Satsa på hälsingegårdarna så att turismen ökar

• Utveckla nya gemensamma koncept för hälsa, kultur, försäljning, turism

• Anlägga cykelleder

• Rusta och utveckla vandringslederna


Deltagarna lägger inget stort ansvar på kommunen, utan tvärtom finns

många lösningar på hur samverkan tillsammans med EU-medel kan

vara lösningen på många idéer. Ett undantag gäller dock, och det är

önskemålet om att fräscha upp centrum i Sörforsa och Näsviken. Denna

idé presenterades båda kvällarna och båda grupperna ansåg att det var

kommunens ansvar.


Forsa Sockens Hembygdsförening vill nu gå vidare med steg två som ska ta fram en utvecklingsplan för Forsabygden. Utifrån Hudiksvalls Kommuns ”Utvecklingsstrategi för

Hudiksvalls landsbygd” och vad som framkommit i vårt steg ett vill vi i samverkan med Hudiksvalls Kommuns landsbygdsstrateg utveckla en operativ modell som sätter mål för ökad sysselsättning och befolkningsunderlag i vår del av kommunen och som arbetar fram en utvecklingsplan med sådan höjd så det är möjligt att genomföra den. Det ska vara sådan höjd på planen så att finansiering av enskilda förslag kan genomföras genom att egna medel och kommunala medel för landsbygdsutveckling kan växlas upp med EU-medel och liknande. Dessa investeringar sammantaget ska leda till ökad sysselsättning och ökat befolkningsunderlag och i övrigt positiv utveckling för bygden.


Med ”Forsabygden” menar vi gamla Forsa kommuns gränser. I Näsviken har man tidigare genomfört steg ett och vi bjuder nu in grupperna i Näsviken till samarbete i steg två. Geografiskt så innefattar Forsa Sockens Hembygdsförening Sörforsa och Näsvikens tätorter med omland enligt just gamla Forsa Kommuns gränser. 


För att få tillräcklig höjd på planen så att den kan genomföras så måste arbetet struktureras och alla måste känna sig delaktiga. Vi märkte när vi kallade till de två workshopkvällarna att de två Facebookgrupperna som finns, ”Forsa” respektive ”Näsviken” är mycket viktiga. ”Forsa” har idag 1003 medlemmar och ”Näsviken” 713. Genom dessa medlemmar och det kontaktnät var och en har så visste många om vad som var på gång. Detta kontaktnät vill vi använda även i steg två. Men det är mycket viktigt att vi även får med våra ungdomar och då måste vi även beakta andra sociala medier såsom Instagram och Twitter. Naturligtvis även traditionella kanaler som utställningar, annonsering och genom övrig media ska användas. På våra workshopkvällar var bara en deltagare under 30 år. Därför sätter vi ett av målen som ska uppnås med steg två just till att engagera våra ungdomar i processen att skriva den lokala utvecklingsplanen och att sedan vara med att genomföra den.


Vidare måste vi ha detaljerade kunskaper om vilka finansieringsmöjligheter som finns. All text som skrivs och allt som planeras måste ha sådan kvalité att det möjliggör finansiering och genomförande. Som komplettering till den information som kommunen kan ge så tror vi att direktkontakt måste upprättas med t.ex. de beslutande EU-programkontoren.

Det räcker heller inte med att ett mindre antal av förslagen genomförs. Nej för att en bygd ska ”lyfta” krävs att många åtgärder genomförs och att summan av genomförda åtgärder är tillräckligt stor och att det är rätt saker som genomförs. Det som genomförs i Forsabygden måste även vara i harmoni med andra åtgärder som andra gör för att resultatet ska bli märkbart och mätbart. T.ex. när det gäller våra fäbodvallar, vandringsleder, dressinåkning och båttrafik på Dellensjöarna har vi redan fått kontakt med Dellenbygden. De åtgärder vi kommer att göra inom besöksnäringen ska t.ex. vara i harmoni med Destination Glada Hudik.


Vi ser gärna att en högskola följer och utvärderar vårt sätt att arbeta. Vi hoppas även att vårt sätt att jobba ska vara till nytta för andra kommundelar, precis som vi ska dra nytta av vad andra redan gjort.


För att få denna struktur och höjd på arbetet i de grupper som ska ta fram en utvecklingsplan för Forsabygden så behöver vi en kompetent projektledare på halvtid i 7 månader. Vi behöver även hyra lokaler för de olika arbetsgrupperna. Därför ansöker Forsa Sockens Hembygdsförening härmed om 330 000 kr från Hudiksvalls Kommun. Det är viktigt att vi omgående kan fortsätta med steg två efter ett så lyckosamt steg ett. Normalt borde ett sådant arbete medfinansieras av något EU-program men Sverige har på något sätt inte lyckats få alla övergångar mellan programperioderna att fungera utan glapp. De nya EU-programperioderna omfattar 2014 – 2020 men inget av programmen verkar komma igång under 2014.


Forsa den 19 oktober 2014Ki Vilhelmsson Rask           Jan-Åke Malmqvist

ordförande                         vice ordförande


Forsa Sockens Hembygdsföreningen

Sunnanbäck 52

820 65 Forsa