Stadgar

Stadgar§1 Ändamål och syfte


Forsa Sockens Hembygdsförening har till uppgift att värna om hembygdens kultur och miljö genom följande:

 

Arbeta med dåtid, nutid och framtid.

Värna om kulturhistoria och kulturliv i bygden.

Förvalta föreningens fastigheter.

Arbeta så att den lokala historien dokumenteras i ord, bild och ljud.

Arbeta utifrån ett humanistiskt och demokratiskt synsätt bland barn, unga och vuxna.

Vara med och skapa opinion i vissa kulturfrågor.

Samverka med närstående organisationer.§2 Medlemskap


Oavsett bakgrund kan var och en som har intresse för ändamålen ovan bli medlem i föreningen. Medlemsavgift fastställs på ordinarie årsmöte för ett år i sänder.


Person som på särskilt förtjänstfullt sätt främjat föreningens arbete kan efter förslag från styrelsen utses till hedersledamot.§3 Årsmöte


Föreningens årsmöte hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse sker skriftligt genom utskick till medlemmarna.


Alla medlemmar och styrelseledamöter har förslags-, yttrande- och rösträtt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.


Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:


1. Val av årsmötesfunktionärer: Ordförande, sekreterare och två justerare.

2. Fastställande av dagordning.

3. Årsredovisning: Verksamhetsberättelse

Resultat- och balansräkning

Bokslut

Revisorernas berättelse

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

4. Val av: Ordförande för ett år.

Fyra resp. fem styrelseledamöter jämte två suppleanter för två år.

Två revisorer och en suppleant för dessa.

Valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande, samt en ersättare.

5. Val av styrelse till Heds stiftelse, ordförande, sekreterare, kassör, för tre år.

6. Beslut om årsavgiftens storlek för nästkommande år.

7. Övriga ärenden som styrelsen förberett.


Extra sammanträde hålls efter styrelsens kallelse eller då minst 1/3 av föreningens medlemmar önskar detta.§4 Styrelse


Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med stadgarnas paragrafer och årsmötets beslut.


Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och två suppleanter, vilka väljs för en tid av två år med halva antalet vartannat år. Bland de valda styrelseledamöterna utser årsmötet föreningens ordförande för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst fem av ledamöterna kallar till möte.  Styrelsen är beslutsför då minst fem av ledamöterna är närvarande och eniga. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


Styrelsen företräder föreningen utåt. Styrelsen har rätt att utse ombud att biträda styrelsen i sitt arbete.§5 Stadgeändringar


Stadgeändringar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Minst tre fjärdedelar av årsmötet ska godkänna beslutet.§6 Upplösning


Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlägger sådant förslag vid två på varandra följande årsmöten. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.


Om föreningen upplöses, ska alla tillgångar i första hand erbjudas kommunen under förutsättning att kommunen åtar sig framtida vård av byggnader och samlingar. I annat fall tillfaller tillgångar och samlingar Länsmuseet på samma villkor.Stadgarna tagna vid ordinarie årsmötet 2009-03-30

/IMB

© Forsa Sockens Hembygdsförening